tisdag 11 mars 2008

Grundlagsutredningens arbete

I sin krönika i söndags skrev Svenska Dagbladets P J Anders Linder om den parlamentariskt tillsatta Grundlagsutredningen. Den utgör en formidabel plattform att utveckla demokratibegreppet i Sverige, men den riktigt breda debatten lyser dessvärre med sin frånvaro.

Så varför är folk så dåligt insatta i frågan om hur grundlagen bör utformas? För att svara på det måste vi först veta hur vi vill att demokratin skall vara organiserad i Sverige. Det svenska systemet med proportionell mandatfördelning ger onödigt stor vikt till småpartier som vågmästare kan diktera hela regeringens politik med bara några få mandat. Det är ingen bra lösning. Bättre då att gå över till positiv parlamentarism och personval för att underlätta införandet av majoritetsregeringar.

Våren 2002 lade Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) fram en rapport inom ramen för deras Demokratiråd. "Den konstitutionella revolutionen" har några mycket intressanta idéer att ta fasta på. Här förespråkas ett reducerat antal parlamentariker, en återgång till tvåkammarsystemet, införsel av en president samt majoritetsval. Bokens författare, Niclas Berggren, Nils Karlsson och Joakim Negrelius sade bl. a. "att Sveriges författning måste förändras i syfte att stärka demokratins stabilitet och långsiktiga förankring". Naturligtvis blev den dåvarande socialdemokratiska regeringen intresserad och tillsatte Grundlagsutredningen 2004.

Grundlagsutredningens arbete skall fortsätta fram till den 31 december i år, och jag hoppas att ledamöterna tar till sig dessa idéer. Det skulle inte bara öka populariteten för en fråga som är viktigare än vi tror utan också ge Sverige en välbehövlig modernisering.

PJ Anders Linders krönika i SvD:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_955243.svd

Grundlagsutredningens hemsida:
http://www.grundlagsutredningen.se/templates/pages/StandardPage____118.aspx

"Den Konstitutionella Revolutionen" av Niclas Berggren, Nils Karlsson och Joakim Negrelius på Ratioförlag:
http://ratioforlag.se/bocker/osorterade/den-konstitutionella-revolutionen

Inga kommentarer: